• PHOTO BOOK โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 รายการคลังปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ OTOP จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561