• %e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%94

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประกวดแข่งขัน B-BOY ประจำงานประเพณีไหลเรือไฟ 2560 >>  คลิก <<  
  • แผนผังวัดพระธาตุนครพนม >>  คลิก  <<
  • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคนพิการที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี >>  คลิก  <<
 • >>ประกาศรับสมัครงาน

  • รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม>>  คลิก  <<
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี ๒๕๖๐ และตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี ๒๕๖๐ และผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี ๒๕๖๐ และผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง เพื่อปฏิบัติงานที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม>>  คลิก  <<
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี>>  คลิก  <<
 • Link