• ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แผนผังวัดพระธาตุนครพนม >>  คลิก  <<   
  • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคนพิการที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี >>  คลิก  <<
 • >>ประกาศรับสมัครงาน

  • รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม>>  คลิก  <<
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี ๒๕๖๐ และตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี ๒๕๖๐ และผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี ๒๕๖๐ และผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง เพื่อปฏิบัติงานที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม>>  คลิก  <<
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี>>  คลิก  <<
 • Link