• ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แบบฟอร์มใบสมัครและหลักเกณฑ์คุณสมบัติการเป็น อพม. ดีเด่น ระดับ จ.นครพนม ประจำปี ๒๕๖๑ >>  คลิก  <<   
  • ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑ >>  คลิก  <<   
 • >>ประกาศรับสมัครงาน

  • รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม>>  คลิก  <<
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกสรรบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี ๒๕๖๐ และตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี ๒๕๖๐ และผู้ช่วยปฏิบัติงานธุรการ >>  คลิก  <<
 • Link